Actividades extraescolares 2021 2022

Recordamos que:

  1. Para poder participar nas actividades extraescolares é imprescindible ser SOCIO da ANPA San Martiño no curso 2021/2022, xa que de non ser así non estará cuberto polo seguro escolar. 
  2. Para poder participar nas actividades hai que enviar cuberta a ficha de inscrición por email ao correo: anpadosanmartinho@gmail.com. Excepcionalmente as fichas de inscricións poden entregarse en man a calquera membro da directiva da ANPA ou enviarse a través dos nenos/as para entregar aos seus titores.
  3. Se hai máis demanda que prazas dispoñibles, as prazas adxudicaránse a medida que se vaian pagando as cotas correspondentes.
  4. Todas as actividades darán comezo no mes de OUTUBRO 2021.

Presentarase unha ficha de inscrición por cada participante.

PAGO DAS ACTIVIDADES:

  • O pago das actividades farase por ingreso ou transferencia na conta de ABANCA da ANPA CEIP San Martiño: ABANCA ES32 2080 5140 96 3040005590 – Indicar o Nome completo do Alumno e a Actividade a realizar 
  • O pago das actividades farase por adiantado, xa sexan mensuais, trimestrais ou cuatrimestrais, como se indica na táboa.
  • Realizar o primeiro pago das actividades os días 26, 27, 28, 29 ou 30 de setembro. Os seguintes meses/trimestres/cuatrimestres, faranse unha semana antes do comezo do mesmo.

Consulta o noso Regulamento de Actividades

Conta para pagamento das actividades vía transferencia:

ES32 2080 5140 9630 4000 5590

Por favor, poñede no concepto: ACTIVIDADE + NOME E APELIDOS DO NENO +trimestre

Ej: “Teatro Carlos Perez Rodriguez 1erTrimestre”